Elanike koostöö nii Lasnamäe linnosavalitsusega (LOV), kui ka linnavalitsusega (LV) peab toetuma ühiste probleemide lahendamisele. Esiteks, tähendab see olemasolevate probleemide lahendamist. Teiseks, on see tulevikuplaanide tegemine, mis aitab vältida uusi probleeme.

 

KOMMUNIKATSIOON

Igasuguste probleemide lahendamine eeldab elanike ja linnaametite suhtlust. Seega on oluline arendada ja tõhustada olemasolevaid suhtluskanaleid, kui ka luua uusi vajaduspõhiseid lahendusi.

Iga suhtlusviis eeldab informatsiooni liikumist kahes suunas. Antud juhul see on info liikumine (1) elanikelt linnavalitsusetele ja (2) linnavalitsustelt elanikele. Elanikelt peab liikuma ennekõike info märgatud probleemide ja positiivsete ettepanekute kohta (nt täiendav tänavavalgustus, haljastuse arendamine jne). Linnavalitsustelt võiks liikuda tagasiside elanike ettepanekute kohta ning muu oluline info (planeeringute muutused, prügisorteerimise vajalikkuse ja meetodite ning suuregabariibilise prügi vastuvõtukohtade kohta jne).

 

Võimalikud teemad, mida Lasnaidee saaks LOV-iga arutada:

  • Elanike informeerimine olemasolevatest suhtluskanalitest (nt 1245 infotelefon, tallinn.ee koduleht jm). Pakkuda abi elanike informeerimisel prügisorteerimisest, politseiga ja kommunaalametitega suhtlemisvõimalustest jms.
  • tallinn.ee muutmine kasutajasõbralikumaks.
  • Uue digitaalse suhtluskanali loomine, kus elanikud saaksid märkida probleeme (päeval põlev valgustus, tänavaaugud jms) ja ettepanekuid ning jälgida, kuidas nendega tegeletakse. Probleemide õigeaegse ja asjakohase lahendamise alusel saaksid elanikud teha ka läbimõeldumaid valikuid valimiste ajal.

 

Tasub silmas pidada, et linnavalitsusele lähenemisel on oluline ajastus valimine. Jõulupühad, kesksuvi või valimiseelne periood omavad kõik teatud spetsiifikat.

 

RESSURSSIDE JAOTUMINE

Igapäevaste probleemide lahendamine ning linnaareng üldiselt nõuab pidevat lisaressurssi (nii intllektuaal-, finants-, kui ka tööressurssi). Seetõttu on on elanike panus ja valmisolek aidata eriti oluline. Saab pakkuda abi planeeringute ja muude linnaprojektide elluviimisel (nt Priisle pargi näitel) ning samuti paluda linnavalitsustelt abi elanike ettepanekute realiseerimiseks.

 

Ettepanekud:

  • Planeeringute või muude linnaprojektide algatamisel kaasata kohalike elanike, ettevõtjaid ja üürnike, et koguda olulist tagasisidet piirkonna vajaduste ja probleemide ning idee enda suhtes (Priisle pargi avaliku arutelu näitel). Võimalusel saavad elanikud ise osaleda ehitustöödes eeldusel, et linn saab pakkuda vajalike töövahendeid (Laagna kanali lillepeenarde istutamine koolide ja lasteaedade poolt, talgud jms näitel).
  • Ettevõtlike linlaste toetusfondi loomine linnavalitsuse poolt. Elanikepoolseid ideid võivad hinnata nii eksperdid, kui ka elanikud ise (nt Tartu kaasava eelarve põhimõttel või Adelaine’s läbiviidud “Fund my neighbourhood” algatuse eeskujul). Seejuures peavad kõik ideed ja nende hindamise/hääletamise protsess olema nähtav ja jälgitav selleks eraldi loodud keskkonnas.

 

Sellised algatused stimuleeriksid elanike omaalgatust ja omavahelist koostööd.