Teisel kohtumisel otsiti koos ametkondade esindajatega lahendusi eelmisel koosolekul tõstatatud probleemidele. Probleemid jagunesid järgmiste teemade alla: liikluskorraldus, parkimine ja parklad, narko- ja alkoholitarbimine, heakord ja valgustus, planeeringud, asumi elanike vähene omavaheline koostöö. Koosolekul osalesid lisaks Katleri elanikele politsei, noorsoopolitsei, linnaosavalitsuse ja päästeameti esindajad:

Valter Pärn – politseijaoskonna juht

Tarvo Handsmitt – piirkonnavanem

Ivan Novikov – piirkonnapolitseinik

Tiia Nilp – noorsoopolitseinik

Dei Stein – noorsoopolitseinik

Kille Alterman – Päästeamet

Diana Buchmann – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakond

Virko Noor – Transpordiamet, liikluskorralduse osakond

 

LIIKLUSKORRALDUS

Probleem: ohtlikud ülekäigurajad (eriti Grossi poes ja Paasiku-Tondiraba juures)

Linnaosavalitsuse esindaja sõnul on Paasiku-Tondiraba risti vahetus läheduses asuval Tondiraba 7 krundil kinnitatud Maxima poe detailplaneering, mille ehituse käigus on eraomanikul tingimus välja ehitada ka Tondiraba tänava kõnniteed. Nende tööde käigus laheneb ka ohtliku ristmiku olukord. Seejuures pole teada, millal peaks poe ehitus täpsemalt algama ning seetõttu jääb ajutise lahenduse võimalus ebaselgeks ja lahtiseks.

Grossi poe juures olev ohtlik ristmik (Martsa-Paasiku) tekkis omal ajal valesti projekteeritud toidupoe tõttu. Hetkel sõidetakse Grossi poest Martsa tänavale välja justkui peateele, kuigi tegelikkuses kehtib õuealale kohaselt parema käe reegel. Ristmik planeeritakse ümber, kui viiakse ellu Paasiku ja Lavamaa tn ühendus. Tee-ehituse tähtajad pole teada ning ka siinkohal on ajutise lahenduse leidmine vajalik.

 

Võimalikud lahendused:

 • Liikluskiiruse piiramine “lamavate politseinike” abil.
 • Ristmikel liikluseeskirju rikkuvate, valesti parkivate ja nähtavust piiravate autode eemaldamine või trahvimine.
 • Täiendavate liiklusmärkide paigaldamine.

 

Otsustati:

 • Politsei esindaja pöördub MuPo poole ettepanekuga teha 2-3 nädalat vältav trahvimiskampaania.
 • Elanike aktiivgrupp korraldab liikluskorralduse teemal uue koosoleku teiste elanike, MuPo, transpordi- ja kommunaalameti ning politsei ja linnaosa valitsuse osalusel.
 • Selleks koosolekuks hangib linnaosavalitsuse esindaja Maxima ehitusega seotud info (millal ehitatakse).
 • Transpordiameti esindaja pakub koosolekuks välja võimalikud liikluskorralduse parendamise võimalused, näiteks betoonpiirete paigaldamine, liiklusmärkide paigaldamine jms.

 

PARKLAD

Probleem: suuregabariidiliste veokite ja mahutite parkimine ja hooldustööd Paasiku 28 maja taga olevas eraparklas ja juurdepääsuteedel. Ohtlike kemikaalide aur jõuab majadeni. Parkla puudumine Paasiku 24 juures ja selle ehitamise mitte lubamine linnavalitsuse poolt.

Seoses väheste parkimiskohtade probleemidega ei olnud võimalik leida üheseid selgeid lahendusi.
Eraldi tuli jutuks Paasiku 24 parkimisprobleem, mille kohta teevad selle maja elanikud ühise pöördumise arvestades linnaosavalitsuse esindaja soovitusi.

 

Otsustati:

 • Linnaosavalitsuse esindaja uurib välja, millised on erapakla ja linna vahel sõlmitud lepingutingimused ja kas need lubavad selliste veokite parkimise. Sellest sõltuvalt mõeldakse sobivate lahenduste peale (nt  vastavate keelumärkide paigaldamine juurdepääsuteedele).
 • Päästeameti esindaja uurib järelevalve osakonnast, kas kütuseveokite parkimine ja hooldamine on lubatud mitmekorruselistele elumajadele nii lähedale.

 

NARKO- ja ALKOHOLITARBIMINE

Probleem: narkootikumide müük ja tarbimine Katleri piirkonnas, mis on viimastel aastatel aktiviseerunud. Elanikud teavad mõningaid konkreetseid müügikohti, on jälginud tegevust ning valmis vajalikku infot politseile edasi andma.

 

Otsustati:

 • Politsei saadab ja KÜ juhid paigaldavad infolehe piirkonnapolitseiniku kontaktide ja fotoga (lisada juurde teised hädaabi ja muud kasulikud numbrid ja info).
 • Linnaosavalitsus lisab piirkonnapolitseinike kohta käiva info oma väljaantavatesse kalendritesse ja linnaosa kaartidele.
 • Kohalikud elanikud annavad igasugusest kahtlasest tegevusest teada piirkonnapolitseinikule (ivan.novikov@politsei.ee) või kui olukord vajab kohest sekkumist, siis 112. Edastada võib nii kirjeldusi, kui ka filmitud materjali.
 • Kui elanikud soovivad teada, mis nende poolt edastatud infoga tehakse, peavad nad küsima tagasisidet piirkonnapolitseinikult.
 • Kohalikud elanikud ja politsei korraldavad  1-2 korda aastas omavahelisi kohtumisi, et anda vastastikku infot uimasti kuritegevuse kohta.
 • Piirkonnapolitsei liitub Katleri Facebook grupiga. Infot kuritegevuse kohta võib ka seal jagada.
 • Elanikud osalevad politsei korraldatatud infopäevadest.

 

HEAKORD (k.a valgustus) ja planeeringud

Linnaosa valitsuse esindaja andis teada, et lähiajal ei planeerita suuremahulisi heakorratöid. Kuigi 2018. aastal on kavas uuendada jalgpalliväljaku katet Täiskasvanute Gümnaasiumi juures (Katleri 2a).

Seoses jalakäijateteede puudumisega Katleri piirkonna ja uue Tondiraba terviseraja vahel kinnitas LOV esindaja eelmisel kohtumisel kõlanud kahtlusi, et see on seotud kavandatud Rahu tee projektiga, mis peaks kulgema Katleri asumi ja terviseraja vahel. Seejuures ei ole täpsem tee-ehitus projekt teada (seega ka jalakäijate ülekäigud), ehitus ei alga vähemalt viie järgmise aasta jooksul. Seega tasub otsida ajutisi lahendusi, et muuta praegused isetekkelised rajad mugavamalt läbitavateks. Selleks on vajalik teha koostööd kommunaalametiga.

 

Otsustati:

 • Linnaosavalitsus paigaldab vähemalt kaks infostendi, millele saaks panna elanike jaoks olulist infot (k.a politsei jms numbrid).
 • Leida ajutised lahendused Tondiraba terviserajale viivate ühenduste jaoks.

 

ELANIKEVAHELINE KOOSTÖÖ

Probleem: Katleri elanikevaheline vähene koostöö ja suhtlus. Teemat ei käsitletud eraldi probleemina, kuid käis läbi teiste teemade aruteludest (regulaarsed kohtumised politseiga, infostendid).

Otsustati:

 • Elanikud liituvad ja suhtlevad jooksvalt Favebook’i grupi kaudu.
 • Korraldada regulaarseid kohtumisi. Järgmine kohtumine pühendatud liikluskorralduse probleemide lahendamisele.

 

TULEOHUTUS

Teema tõstatati esmakordselt 19. oktoobri kohtumisel

Probleem:

 • Elanikud ei ole ohutusnõuetest teadlikud.
 • Info teabepäevadest ei jõua KÜ-lt elanikele.
 • Korteriühistud ei täida tuleohutuse eeskirju (Paasiku 14 maja näitel).
  • Trepikodades pole võimalik avada aknaid (lingid puudu).
  • Ligipääs katusele ei ole tagatud (uks peab olema kinni, kuid mitte lukus).
  • Esialgsed evakuatsiooni redelid rõdudel on eemaldatud.
  • Lifti ja korteriuste vahelised eeskojad on täis ehitatud ja päästjad ei saa vajadusel sisse.

Lahendus:

 • Elanikud nõuavad KÜ-delt infot, kas ja kuidas nad on tuleohutuse nõudeid täitnud ning vajadusel esitavad vihje ohutusjärelvalvele, kes teeb vajadusel ettekirjutuse.
 • Päästeamet teeb ettepanekud olukorra lahendamiseks KÜ-dele.
 • Päästeamet teavitas, et lühinumbril 1524 on võimalik tellida kodunõustamist tuleohutuse alal.
 • LOV viib koostöös Päästeametiga läbi temaatilisi infopäevi. Info saamiseks jälgida LOV Facebook’i lehte ja kodulehte, lugeda linnaosalehte.
Teisel Katleri turvalisuse kohtumisel otsiti lahendusi koostöös politsei ja linnaosavalitsusega
Teisel Katleri turvalisuse kohtumisel otsiti lahendusi koostöös politsei ja linnaosavalitsusega
Teisel Katleri turvalisuse kohtumisel otsiti lahendusi koostöös politsei ja linnaosavalitsusega
Teisel Katleri turvalisuse kohtumisel otsiti lahendusi koostöös politsei ja linnaosavalitsusega
Teisel Katleri turvalisuse kohtumisel otsiti lahendusi koostöös politsei ja linnaosavalitsusega

Written by Maria Derlõš